Hóa cơ học 11 là trong số những phần kiến thức trọng trung khu trong công tác Hóa học cung cấp 3. Kim chỉ nan xoay quanh công ty đề này còn có tính vận dụng cao, là căn nguyên để học xuất sắc mảng Hóa hữu cơ lớp 12. Những em hãy cùng madaotaydu.vn Education gọi ngay bài viết bên sau đây để ôn tập về triết lý cơ bản và những phương trình Hóa cơ học 11 thường gặp.

Bạn đang xem: Các phương trình hóa học hữu cơ cần nhớ


Khái quát tháo về Hóa cơ học 11

Khái niệm

Hợp chất hữu cơ được có mang là các hợp hóa học của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối hạt cacbua, muối cacbonat, muối hạt xianua).

Phân loại những hợp chất hữu cơ

Trong công tác Hóa hữu cơ 11, hợp hóa học hữu cơ sẽ tiến hành phân các loại thành 2 nhóm, đó đó là hiđrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon. 

Hidrocacbon là loại hợp hóa học hữu cơ dễ dàng nhất. Trong thành phần phân tử chỉ cất hai nhân tố là cacbon cùng hidro.

Xem thêm: Tình Yêu Không Lối Thoát

Hidrocacbon mạch hở:Hidrocacbon no: Ankan Hidrocacbon không no gồm một nối đôi: Anken Hidrcacbon ko no bao gồm hai nối đôi: Ankadien Hidrocacbon mạch vòng:Hidrocacbon no: XicloankanHidrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp hóa học mà trong phân tử của hóa học này kế bên C, H ra còn tồn tại một số hay nhiều nguyên tố khác ví như O, N, S, halogen…

Dẫn xuất halogen: R – X (R là cội hidrocacbon)Hợp chất đựng nhóm chức: – OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit…

Bảng Tuần Hoàn các Nguyên Tố hóa học Lớp 8, 9, 10 phương pháp Đọc với Mẹo nhớ Nhanh

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về các Nguyên Tố chất hóa học Thường gặp Và bài bác Ca Hóa Trị

Đặc điểm chung

Hợp hóa học hữu cơ tuyệt nhất thiết phải bao gồm sự góp khía cạnh của 2 nguyên tố đó là C và H. Ngoài ra, hợp hóa học hữu cơ hoàn toàn có thể chứa các nguyên tố khác như O, N, P, halogen… Liên kết đa số có trong hợp hóa học hữu cơ là link cộng hóa trị.Các hợp hóa học hữu cơ hầu như đều dễ cất cánh hơi, dễ cháy cũng như kém bền với nhiệt.Các bội phản ứng vào hoá học hữu cơ thường lừ đừ và không hoàn toàn. đều phản ứng này thường xẩy ra trong điều kiện phải đun nóng cùng có các chất xúc tác.
*

Các phương trình trong công tác Hóa cơ học 11

Dưới đấy là một số phương trình chất hóa học trong công tác Hóa hữu cơ 11 mà các em đề nghị thuộc nằm lòng.

Ankan

Phản ứng cố của ankan

eginaligned&circ CH_4+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3Cl+HCl\&circ CH_3-CH_3+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3-CH_2Cl+HClendaligned
eginaligned&circ CH_3-CH_3xrightarrowt^oCH_2=CH_2+H_2\&circ C_4H_10xrightarrowcrackingCH_4+C_3H_6\&circ 2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\endaligned
eginaligned&circ CH_3CHOONa+NaOHxrightarrowt^oCH_4+Na_2CO_3 ext (phản ứng bớt mạch cacbon)\&circ Al_4C_3+12H_2O o 3CH_4+4Al(OH)_3endaligned
eginaligned&circ CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_3\&circ CH_2=CH-CH_3+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_3\&circ CH_3=CH-CH_2+HCl o CH_3-CHCl-CH_3\&circ nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH_2-CH_2sout ) _n\&circ nCH_3=CH-CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH(CH_3)-CH_2sout ) _n\&circ 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O o 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2MnO_2\endaligned
eginaligned&circ C_2H_2+H_2 xrightarrowt^oC_2H_4\&circ CH_3-CH_2OHxrightarrow170^oCCH_2=CH_2+H_2O\endaligned

Ankin

Phản ứng cộng của ankin
CHequiv CH+H_2 xrightarrowt^oCH_2=CH_2
Phản ứng trùng đúng theo của ankin 
eginaligned&footnotesizecirc extPhản ứng Đime hóa\&2CH equiv CH xrightarrowt^o CHequiv C-CH=CH2\&footnotesizecirc extPhản ứng Trime hóa\&3CH equiv CH xrightarrow600^oC C_6H_6\&footnotesizecirc extPhản ứng Polime hóa\&nCHequiv CH xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH equiv CH sout ) _n\endaligned
eginaligned&footnotesizecirc extNhiệt phân metan\&2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&footnotesizecirc extThủy phân CaC_2 ext (có trong khu đất đèn)\&CaC_2+H_2O o Ca(OH)_2+C_2H_2\endaligned
eginaligned&circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3\&circ CH_2=CH-CCH+H_2xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CHBr-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CH=CH-CH_2Br\endaligned
eginaligned&circ nCH_2=CH-CH=CH_2 xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH_2-CH=CH-CH_2sout ) _n\&circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\endaligned
*

*

Stiren

Sitren vừa có đặc điểm giống anken (nối đôi ở nhánh), vừa có tính chất giống benzen (có vòng thơm).

Phản ứng cùng của stiren
*

*

eginaligned&circ 2C_2H_5OH+2Na o 2C_2H_5ONa+H_2\&circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2 o _2Cu+2H_2O\&circ C_2H_5OHxrightarrow170^o CC_2H_4+H_2O\&circ C_2H_5OH+HClxrightarrowt^oC_2H_5Cl+H_2O\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H_2O\&circ CH_3OH+C_2H_5OH xrightarrow140^o CC_2H_5OCH_3+H_2O\&circ C_2H_6O+3O_2 xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O\endaligned
eginaligned&circ C_2H_4+H_2O xrightarrowH^+C_2H_5OH\&circ C_6H_12O_6 xrightarrowt^o2C_2H_5OH+2H_2Oendaligned

Phenol

Phản ứng đặc trưng của phenol
*

Phản ứng pha chế phenol

Anđehit

Phản ứng đặc trưng của anđehit
eginaligned&circ CH_3CHO+H_2 xrightarrowt^oC_2H_5OH\&circ CH_3CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O o CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\&circ 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\endaligned
eginaligned&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\&circ C_2H_4+O_2xrightarrowt^oCH_3CHO\&circ C_2H_2+H_2OxrightarrowH_2SO_4CH_3CHO\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H2Oendaligned
eginaligned&circ CH_3COCH_3+H_2 xrightarrowt^o CH_3CHOHCH_3\&circ CH_3CHOHCH_3+CuO xrightarrowt^o CH_3COCH_3+Cu+H_2Oendaligned

Axit hữu cơ

Axit hữu cơ thường là axit yếu. Tuy nhiên, những axit này vẫn có vừa đủ các đặc thù hóa học của một axit và một số tính chất khác. 


eginaligned&ull CH_3COOH+Na o CH_3COONa+12H_2\&ull CH_3COOH+NaOH o CH_3COONa+H_2O\&ull 2CH_3COOH+CaCO_3 o (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\&ull 2CH_3COOH+MgO o (CH_3COO)_2Mg+H_2O\&ull CH_3COOH+C_2H_5OH xrightarrowt^oCH_3COOC_2H_5+H_2O\&ull CH_3OH+CO xrightarrowt^oCH_3COOH\&ull C_2H_5OH+O_2 xrightarrowmen giấmCH_3COOH+H_2O\&ull 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\&ull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2xrightarrowt^o4CH_3COOH+2H_2Oendaligned